Tillgänglighetsförklaring för Thorn Valley Studios

 

Detta är ett tillgänglighetsförklaring från Thorn Valley Studios.

 

Överensstämmelsestatus

 

De  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)  definierar krav på designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Den definierar tre nivåer av överensstämmelse: nivå A, nivå AA och nivå AAA.

Thorn Valley Studios överensstämmer delvis med WCAG 2.1 nivå AA.

Delvis överensstämmande innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden.

 

Respons

 

Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten för Thorn Valley Studios. Vänligen meddela oss om du stöter på tillgänglighetshinder på Thorn Valley Studios:

Datum 2021-10-12

Detta uttalande skapades i Devon med hjälp av  W3C Accessibility Statement Generator Tool .